G.A.L. Valea Budureasca

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite

Prezentarea teritoriuluiGAL VALEA BUDUREASCA este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în partea de S-E a județului Prahova, în vecinătatea oraselor Mizil, Urlati si municipiul Ploiești, fiind străbătut de numeroase drumuri județene și comunale, care împreună formează o importantă rețea de transport ceea ce facilitează accesul in teritoriu crescându-se astfel potențialul economic al zonei.

Teritoriul parteneriatului este omogen, are o suprafata de 234,60 kmp constituit fiind din urmatoarele unităţi administrativ-teritoriale ale judeţul Prahova- parteneri publici 20,69%: Comuna Calugareni, Comuna Vadu Sapat, Comuna Fantanele, Comuna Tomsani, Comuna Colceag, Comuna Fulga alături de ceilalți 23 membrii, care reprezinta mediul privat, societatea civila avand o pondere de 79,31 ℅ in componenta GAL.

1. Caracteristici geo-climatice si de mediu microregiunea se regaseste in zona subcolinară situată în apropierea liniei de contact dintre zona piemontană şi Subcarpaţi şi face parte din unitatea morfologică denumită Câmpia Înaltă a Ploieştilor. Clima este temperat- continentală moderată, cu ierni geroase, cu ninsori relativ abundente, cu veri calde, secetoase, primăverile sunt scurte, iar toamnele reci. Climatul este tipic de câmpie, iar din punct de vedere al etajului climatic prezintă o nuanţă de ariditate datorită influenţelor continentale. Datorită diversităţii deosebite de biotopuri si habitate, teritoriul se bucură de un bogat inventar de specii de flora si faună sălbatică din care nu lipsesc speciile rare, speciile de importanţă comunitară, in acest context menţionăm SIT-ul natural Campia Gherghitei (cod SIT, ROSPAO11). Se situează, parțial, pe teritoriul comunelor COLCEAG (0,52kmp), și FULGA (8.68kmp). În anul 2011, prin Ordinul nr.2387/2011 pentru modificarea Ord.1964/2007 a fost declarat arie naturală protejată Situl Natura 2000 Câmpia Gherghitei .

Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000 Microregiunea VALEA BUDUREASCA

Codul SIRUTAJudețComunaZone NATURA 2000Cod SITSuprafață kmp
 132459  Prahova  CALUGARENI      
 132752  Prahova  COLCEAG  Câmpia Gherghitei  ROSPA011  0.52
133278 Prahova FANTNELE      
133394 Prahova FULGA Câmpia Gherghitei ROSPA011 8.68
139856 Prahova TOMSANI      
136269 Prahova VADU SAPAT      
Total teritoriu GAL 9.20

Caracteristici demografice

Prezentarea principalelor caracteristici demografice se vor referi la următoarele aspecte: informaţii privind comunităţile prezente, tendinţele demografice : îmbătrânire-întinerire, exod rural, etc.

Pentru Gal „VALEA BUDUREASCA” se constată o ușoară scădere numerică a populației în raport cu anul 2005 în anul 2011 ajunge la valoarea de: 17956 locuitori. Scăderea efectivă pentru perioada analizată ne indică un indice de dinamică de –1,02%. Din punct de vedere al structurii populaţiei pe sexe, se remarcă în teritoriul analizat un echilibru in raportul demografic pe sexe, populaţia feminină fiind cu doar 1,48% mai mare decât cea masculină. Structura populaţiei pe sexe și vârste exercită o influenţă determinată de evoluţia colectivităţilor umane, atât prin implicaţiile sale demografice, cât şi prin consecinţele economice şi sociale. Ca element comun, trebuie specificat faptul că exista o pondere usor crescuta a populatiei feminine în toate localităţile componente.

Denistatea teritoriului este situată sub densitatea judeţului Prahova pe teritoriul căruia se întinde. Valoarea medie a densității teritoriului GAL este de 76,53 locuitori/kmp. Totuşi ea depăşeşte pragul în comunele Colceag (88,1 locuitori/kmp), Fântănele (107,7 locuitori/kmp), dar și ceva mai mică în comunele Fulga (46,7 locuitori/kmp) și Călugăreni ( 64,2 locuitori/kmp). Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului

Din statistica datelor a reieșit faptul că teritoriul acoperit de GAL VALEA BUDUREASCA cuprinde zone sărace-in acest sens putem enumera comunele CALUGARENI, unde valoarea IDUL-ui este cea mai mică (35,90), VADU SAPAT (42,49), FANTANELE (52,24), COLCEAG (46,33) și FULGA (45,99). De remarcat că la nivelul teritoriului din cele 6 unități administrativ-teritoriale analizate, 5 au valori ale Indicelui de Dezvoltare Umană Locală mai mic de 55, conform tabelului de mai jos.

Tabel 2. Indicele de dezvoltare umană locală - 2011

 Codul SIRUTA Județ Comuna IDUL
 132459  Prahova  CALUGARENI  35,90
 132752  Prahova  COLCEAG  46,33
 133278  Prahova  FANTNELE  52,24
 133394  Prahova  FULGA  45,99
 139856  Prahova  TOMSANI  59,91
 136269  Prahova  VADU SAPAT  42,49
Total teritoriu GAL  47,14

Sursa: Lista-UAT-cu-valorile-IDUL

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Prin urmare datele existente ne indică 99,13% români și 0,87% romi.

Tabel 3. Lista minorităților – 2011- Microregiunea VALEA BUDUREASCA

 Codul SIRUTA Județ Comuna Rromi Altă etnie
 132459  Prahova  CALUGARENI  -  -
 132752  Prahova  COLCEAG 16  -
133278 Prahova FANTNELE 6 -
133394 Prahova FULGA 126 -
139856 Prahova TOMSANI - -
136269 Prahova VADU SAPAT - -
Total teritoriu GAL 161  

Sursa:Populatia-stabila-dupa-etnie-judete-municipii-orase-comune-in-2011

În teritoriul GAL are sediul si isi desfasoara activitatea ONG Asociatia Lego Lex Populi ca factor de coagulare a populatiei de etnie roma -161 romi la nivelul microregiunii – avand ca scop analizarea nevoilor si deficientelor in plan social, profesional, somaj –locuri de munca precum si identificarea si implementarea solutiilor ca raspuns la nevoile persoanelor de etnie roma aflate in situatii dificile.
Patrimoniul arhitectural și cultural din teritoriu se defineste prin existenta unor monumente arheologice şi arhitecturale, precum si prin pastrarea si transmiterea din generatii in generatii a traditiilor – a patrimoniului imaterial cu toate aspectele sale culturale diverse .

Caracteristici economice

Potrivit datelor statistice disponibile, in anul 2011, la nivelul teritoriului, din totalul de 17956 de locuitori, se înregistra un numar mediu de 739 salariați - cuprinzând aici persoanele care desfasurau o activitate economica retribuită. La nivelul teritoriului GAL VALEA BUDUREASCA se înregistrează, conform datelor oficiale prelucrate, de la Direcția județeană de Statistică Prahova, un număr de 312 șomeri (180 masculin și 132 feminin),iar repartizarea populatiei active pe principalele domenii de activitate reflectă preponderența acestora în agricultură.

Activitatea economică din teritoriul GAL VALEA BUDUREASCA este reprezentată prin unităţi economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează o parte din populaţia activă a teritoriului- aceasta necesitând investiţii și dotări.

Agricultura: sectorul agricol este reprezentat de următoarele activități preponderente, insuficient dezvoltate in raport cu potentialul microregiunii: creșterea animalelor și a păsărilor, cultivarea cerealelor, vita de vie si apicultură. Resursele pe care se bazează potenţialul agricol al teritoriului sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vita de vie ). Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului, funcţia dominantă în profilul economico – social, fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor (culturile dominante în teritoriu sunt: cerealele si vita de vie) .

Tabel. 1. Suprafața administrativă a GAL-ului „VALEA BUDUREASCA” - 2011